[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (1.28 MB, 1080x1084) ImgOps

 No.7641

Never goon

 No.7736

>>7641
Totalitarian Prison. Rashka!

 No.8151

>>7641
Gooners?

 No.8256

господи не кажіть мені що цей сайт ще живий

 No.8257

>>8151
Це такі люди, які люблять довго дринькати свою піпірку, аж доки в піхві боляче не стане, а потім все те добро за командою плі випускати куди лишень очі глянуть. Нещасні бідолахи

 No.8547

>>8257
А вони ухилянти?

 No.8830

>>8547
Так, ухилянти! Всі ухилянти є gooners, але не кожен gooner ухилянт.

 No.8835

>>8257
>аж доки в піхві боляче не стане
Воно ніколи не стає, якщо лагідно робити.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]