[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (74.31 KB, 512x783) ImgOps

 No.7967

де шукати дівчину?

 No.7971

>>7967
Вона тобі не потрібна

 No.8086

>>7967
На місці свого навчання спробуй.

 No.8090

>>7967
тіндер

 No.8101

>>7967
За кордоном. Перепливай річку, переходь гірську місцевість. Тут ловити вже нічого дуже і дуже довго…

 No.8141

File: DOC11_ANARCHY_THUMB_HORIZO….jpg (1.09 MB, 2500x1875) ImgOps

>>8101
Тільки за кордоном. Тут одні Орксани з закритими кордонами і нео-УРСР. Навіть ці виїжджають щоб за кордоном іноземця підчепити або зніматись у Вудмана.

 No.8162

>>7967
По аналогії до задачі про лева в Сахарі.

Математичні методи

Метод інверсивної геометрії. Розміщуємо в заданій точці пустелі клітку, що має форму кола, входимо в неї і замикаємо зсередини. Здійснюємо інверсію простору стосовно клітки. Тепер лев усередині клітки, а ми - зовні.

Метод проективної геометрії №1. Без обмеження загальності ми можемо розглянути пустелю Сахара як площину. Проектуємо площину на лінію, а лінію в точку. Точку поміщаємо в клітинку.

Метод проективної геометрії №2. Розглянемо пустелю як проективну площину. Добре відомо, що існує єдине проективне перетворення, котре переводить дані чотири точки в дані чотири точки. Будемо використовувати як клітинку деякий трикутник. Залишимо його вершини на місці, а точку, в якій перебуває лев, переведемо в довільну точку всередині клітки.

Метод Больцано-Вейєрштрасса. Розсікаємо пустелю лінією, що проходить із півночі на південь. Лев перебуває або в східній частині пустелі, або в західній. Припустимо для визначеності, що він перебуває в західній частині. Розсікаємо її лінією, що йде із заходу на схід. Лев перебуває або в північній частині, або в південній. Припустимо для визначеності, що він перебуває в південній частині, розсікаємо її лінією, що йде з півночі на південь. Продовжуємо цей процес до нескінченності, споруджуючи після кожного кроку міцну решітку вздовж розмежувальної лінії. Площа послідовно одержуваних областей наближається до нуля, тож лев зрештою виявляється оточеним решіткою довільно малого периметра. Метод працює тільки на обмежених пустелях (тобто таких, які можна покрити кулею кінцевого радіуса).

Топологічний метод. Зауважимо, що зв'язність тіла лева, у всякому разі, не менша, ніж зв'язність тора. Переводимо пустелю в чотиривимірний простір. Згідно з роботою [1], у цьому просторі можна безперервно виконати таку деформацію, що після повернення в тривимірний простір лев виявиться зав'язаним у вузол. У такому стані він безпорадний.

Метод Коші, або функціонально-теоретичний. Розглянемо лева як аналітичну функцію координат f(x) і напишемо інтеграл, де С - контур, що обмежує пустелю, а у - точка, у якій розташована клітина. Після обчислення інтеграла отримуємо f(у), тобто лев у клітці.


Методи теоретичної фізики

Метод Дірака-Ландау. Зазначаємо, що дикі леви в пустелі Сахара є величинами неспостережуваними. Отже, всі спостережувані леви в пустелі Сахара - ручні. Затримання ручного лева надаємо читачеві в якості самостійної вправи.

Метод Шредінгера. Побудувати клітку в довільному місці пустелі. Існує відмінна від нуля ймовірність, що лев сам опиниться в клітці. Сидіть і чекайте. Збільшення кількості клітин відповідно збільшує ймовірність упіймання лева.

Метод ядерної фізики. Помістіть ручного лева в клітку і, застосуйте до нього і дикого лева обмінний оператор Майорани. Або припустимо, що ми хотіли зловити лева, а зловили левицю. Помістимо тоді останню в клітку і застосуємо до неї обмінний оператор Гейзенберга, який обмінює спіни.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]