[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 640px-Abludomelita_obtusat….jpg (30.64 KB, 640x480) ImgOps

 No.8155

Zdrada jest gowno. Okazuje się, że zdrajcy są naszymi młodszymi braćmi.

 No.8207

File: 17183108064570.mp4 (2 MB, 864x1168) ImgOps

File: 17183749077551.mp4 (2.41 MB, 1168x864) ImgOps

File: 17183778220930.mp4 (1.22 MB, 480x480) ImgOps


 No.8546

>>8207
>>8155
Ukrainski migranci w Polska?

 No.8831

File: images.png (8.65 KB, 277x182) ImgOps

>>8546
Źdrada kurwa mać! Pierdołe! Kurwa jebana![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]