[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/re/ - Релігія

Бірда успішних нофаперів
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1.jpg (24.3 KB, 704x396) ImgOps

 No.98

В чом суть синтоїзму? Простими словами, будь ласка, але з подробицями. Цікаво як ритуальні, так і метафізичні аспекти. Що там після смерті? Що добре, що погано? Як надприродне впливає на людей? Навіщо потрібні жерці та храми? Які аспекти локальні, а що спільне для всіх?

 No.99

Чому зацікавився раптом?

 No.100

>>99
МА НЯ МЕ[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]