[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/g/ - Tech

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: IPv6-мапа.png (298.73 KB, 1895x892) ImgOps

 No.46

Чому в Україні так туго з IPv6?

 No.47

>>46
А нащо воно треба?

 No.49

>>47
Початково створили, щоб вистачило IP адрес на всіх у світі.

Разом з тим IPv6 несе в собі багато сучасних і корисних нововведень передача надвеликих пакетів, IPsec шифрування по дефолту, багатоадресна передача тощо.

До речі, Яч підтримує IPv6:

drill AAAA 9ch.site
...
;; ANSWER SECTION:
9ch.site.	81787	IN	AAAA	2a01:7e01::f03c:93ff:fe50:765f

 No.172

того шо до нас інтернет дійшов дуже пізно
чи ти вже забув, як у нас мобільний 3г з'явився лише в 2016, а 4г в 2019?

 No.183

>>46
>>49
А що через ВПН не буде працювати твоя підмережа з v6 ?
Чи що ти маєш на увазі? Я щось тебе не дуже розумію.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]