[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/lgbt/ - LGBTQ+

Sponsored by Soros Fund Management, LLC
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1698107723334579.jpg (210.23 KB, 1170x1200) ImgOps

 No.118

title

 No.121

>>118
В росії заборонили будь-які ЛГБТ. Кожен громадянин росії, що переглядає лгбт треди на цій імідборді, ризикує своєю сракою.

 No.122

>>121
Срать пацрєот не може без Расєюшки. Прокидається вранці і думає що там в расєї заборонили. Український цивільний пацрєот, іді нахуй!

 No.145

File: гойкіссер.gif (3.19 MB, 1000x720) ImgOps

Моя чесна реакція.

 No.148

>>145
Кріндж.

 No.149

File: ClipboardImage.png (191.54 KB, 2025x1716) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]