[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: unnamed.png (21.48 KB, 512x250) ImgOps

 No.406

Всім кому нєхуй дєлать пропоную йобнуть irc i2p сервак і чат на ньому підняти

 No.407

>>406
Йобни, а я туди зайду й серну.

 No.408

>>407
Підставляй попку я злий дядя капрафіл буду тіпя іпать

 No.409

>>408
Постривай, тільки платтячко і панчішки вдягну.

 No.410

File: IMG_20230913_232439_007.jpg (106.05 KB, 720x1280) ImgOps

>>406
Пропоную їбатися тут, нас і так занадто мало, щоби ми могли ще й наліво ходити.

 No.411

>>410
І то правда
ЗМАЗУЄМ ПОПКІ ВАЗЕЛІНАМ І РАСЧІХЛЯЄМ ПІСІ[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]